Lịch công tác tuần II tháng 05 năm 2018

Tháng Năm 7, 2018 9:40 sáng

                                                              LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 05

                                                Tuần  II Từ ngày 07/05/2018 đến 13/05/2018

 

Thời gian                             Sáng                                       Chiều
Thứ 2/07/05      –  Giao ban       – Kiểm tra các lớp phòng chống tai nạn thương tích cho nhóm  nhà trẻ
Thứ 3/08/5       –  Kiểm tra phòng chống tai nạn thương tích khối mẫu giáo         – Đánh giá trẻ khối 3 tuổi
Thứ 4/09/5     – Đánh giá trẻ khối 4 tuổi       –  Đánh  giá trẻ  khối 5 tuổi
Thứ 5/10/5    –  Đánh giá trẻ nhóm nhà trẻ       – Tổng hợp đánh giá trẻ
Thứ 6/11/5     – Chuẩn bị công tác kiểm tra nền nếp cuối năm  
      – Chuẩn bị công tác kiểm tra nền nếp cuối năm
Thứ 7/12/5      – Lao động sảy cỏ       – Lao động vệ sinh trường

 

            Đồng Sơn, ngày 07  tháng 05 năm 2018                        HIỆU TRƯỞNG  

 

 

                                                                                                       Trần Thị Tâm