lịch công tác tuần I tháng 04 năm 2019

Tháng Tư 1, 2019 9:11 sáng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 04

     Tuần I từ ngày 01/04 đến ngày 05 tháng 04/2019

 

Thời gian Sáng Chiều
Thứ 2/01/04/2019 –          Giao ban, ban giám hiệu  –         Giao ban tổ trưởng các khối
      Thứ 3/02/04/2019   – Tổng hợp nốt hồ cận nghèo, nghèo nộp về  ban tổ chức      –  Nộp hồ sơ cận nghèo, nghèo  về phòng giáo dục 

 

 

Thứ 4/03/04/2019    –  Chuẩnr bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra chéo trường     –  Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn kiểm tra chéo trường 
Thứ 5/04/04/2019   –  Thăm lớp dự giờ lớp 24 -36 tháng tươi tuổi A   –   Dự giờ lớp 3  tuổi A
Thứ 6/05/04/2019   –  Thăm lớp dự giờ lớp 4 tuổi B  
  –  Dự hoạt động cuối tuần  khối  4  tuổi

 

                          Đồng Sơn, ngày 01  tháng 04  năm 2019                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                             Trần Thị Tâm